9 november 2017

Bestemmingsplannen

Met de opdrachtgever wordt verkend welke doelstellingen en uitgangspunten aan een bestemmingsplan ten grondslag moeten gaan. In een aantal gevallen resulteert dit in een uitgangspuntennotitie voordat een eerste versie van het bestemmingsplan wordt gemaakt. Naast het maken van bestemmingsplannen heeft Van Riezen & Partners ook ruime ervaring met het maken van uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen conform artikel 3.6 Wro.

De praktijk rond het opstellen van bestemmingsplannen is al enige tijd fundamenteel aan verandering onderhevig door zowel nieuwe wetgeving als jurisprudentie. Van Riezen & Partners volgt al deze ontwikkelingen op de voet en past deze toe in de praktijk.

Naast het opstellen van bestemmingsplannen en aansturing van benodigde onderzoeken begeleidt en adviseert Van Riezen & Partners opdrachtgevers in de procedure, ondermeer door beantwoording van inspraakreacties, reacties van de artikel 3.1.1 Bro partners en de zienswijzen. Indien nodig ondersteunen en adviseren wij onze opdrachtgevers in het beroep bij de Raad van State. 

Voorbeelden

In het onderstaande overzicht is een selectie weergegeven van bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen waar door ons bureau aan is gewerkt. Indien u de plannen wenst in te zien, kan dit veelal via de bijbehorende ruimtelijkeplannen link of via de gemeentelijke website.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met ons bureau.

Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin
Gemeente Noordwijk

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking de natuurgebieden Coepelduynen en Kennemerland-Zuid, de Noordwijkse stranden en het aangrenzende deel van de Noordzee dat tot het grondgebied van Noordwijk behoort. Gelet op de aanwijzing van een groot deel van het plangebied als Natura 2000-gebied is het van belang om de natuurwaarden planologisch te beschermen. Tevens is het de wens om de planologische bouwmogelijkheden voor de strandbebouwing naar aanleiding van de evaluatie vast te leggen.

Bekijk dit plan op ruimtelijkeplannen.

Bestemmingsplan Indie complex
Gemeente Almelo

Het voormalige fabrieksterrein Indie nabij station Almelo wordt herontwikkeld tot een gemengd woon-werk gebied met circa 1.000 woningen en bedrijfsruimten. Van Riezen & Partners is betrokken bij het stedenbouwkundig planvormingsproces, adviseert over de contractvorming en de MER-procedure voor het plan Waterrijk. Tenslotte maakt ons bureau het bestemmingsplan voor het terrein Indie.

Bestemmingsplannen Hornmeer en Stommeer
Gemeente Aalsmeer

In opdracht van de gemeente Aalsmeer zijn voor de woonwijken Hornmeer en Stommeer bestemmingsplannen opgesteld die vooral gericht zijn op beheer. Enkele kleine ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt.

Bestemmingsplan Nieuwendam Zuid II
Gemeente Amsterdam (Noord)

Voor de monumentale Nieuwendammerdijk, het Vliegenbos en het monumentale Vogeldorp is een conserverend bestemmingsplan opgesteld, waarin de cultuurhistorische waarden van het gebied zijn vastgelegd. Basis hiervoor zijn een cultuurhistorische verkenning en de waardestelling die is gemaakt in het kader van de aanwijzing van een groot deel van het plangebied tot beschermd stads- en dorpsgezicht. In de bestemmingsplanregeling zijn de te beschermen waarden juridisch planologisch vertaald. Voordat het bestemmingsplan is opgesteld heeft een uitgebreide functie-inventarisatie plaatsgevonden.

Bekijk dit plan op ruimtelijkeplannen.

Bestemmingsplan De Olmenhorst
Gemeente Haarlemmermeer

In opdracht van landgoed De Olmenhorst is een bestemmingsplan opgesteld waarin voor de bestaande functies (biologische productieboomgaard, landgoedwinkel, horeca, trouwlocatie, etc) nieuwe bebouwing wordt toegestaan. Basis hiervoor is een door de Olmenhorst opgestelde visie die door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer is vastgesteld. Naast het opstellen van het bestemmingsplan heeft Van Riezen en Partners geadviseerd bij het uitvoeren van de benodigde milieutechnische onderzoeken.

Bestemmingsplan Osdorpplein e.o.
Gemeente Amsterdam (Nieuw-West)

Voor de herontwikkeling van een groot deel van het Osdorpplein en omgeving tot het centrum van Nieuw-West is een bestemmingsplan opgesteld dat voor een belangrijk deel uitgaat van herontwikkeling. Daarbij wordt bestaande bebouwing vervangen door nieuwbouw ten behoeve van woningen, winkels, horeca en leisure, waarbij de stedenbouwkundige opzet van een deel van het centrum wijzigt. Ook wordt de oever van de Sloterplas meer betrokken bij het centrum door het toevoegen van enkele publieksfuncties.

Bekijk dit plan op ruimtelijkeplannen.

Bestemmingsplan IJburg 1e fase
Gemeente Amsterdam (Oost)

Voor de nieuwe wijk IJburg is in 1996 een globaal bestemmingsplan vastgesteld. De uitwerkingsplannen van het geldende bestemmingsplan zijn op ontwikkeling gericht met allerlei voorwaarden, eisen en flexibele invullingsmogelijkheden. De 13 uitwerkingsplannen zijn in een tijdsbestek van 10 jaar opgesteld. In de loop der jaren ontstond voor elk uitwerkingsplan een andere plansystematiek, zodat de planologische regeling voor de 1e fase van IJburg gedifferentieerd is. In het nieuwe bestemmingsplan is één uniforme regeling opgesteld die recht doet aan de bestaande rechten, de wensen van bewoners ten aanzien van woninguitbreidingen en wens om voldoende flexibiliteit in het bestemmingsplan op te nemen.

Bekijk dit plan op ruimtelijkeplannen.

Bestemmingsplan Jachthaven Kortenhoef
Jachthaven Kortenhoef / gemeente Wijdemeren

Voor de uitbreiding van de jachthaven is een bestemmingsplan opgesteld. Onder aansturing van Van Riezen & Partners is in overleg met de provincie een Natuurcompensatieplan opgesteld aangezien een deel van de EHS wordt verkleind.

Bekijk dit plan op ruimtelijkeplannen.

Bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt
Gemeente Amsterdam (Zuid)

Voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij behoud van de bestaande situatie uitgangspunt is geweest. Daarnaast is beleid ten aanziern van verschillende niet-woonfuncties (zoals detailhandel, horeca en kantoren) vertaald in de regels. Ook zijn de waardevolle stedenbouwkundige en architectonische structuren in het bestemmingsplan vastgelegd en is een regeling opgenomen voor de bebouwing in tuinen.

Bekijk dit plan op ruimtelijkeplannen.

Bestemmingsplan OV Knoop Voorburg
Gemeente Leidschendam Voorburg

Voor de OV Knoop rond station Voorburg is planvorming in voorbereiding om de verschillende modaliteiten beter op elkaar te laten aansluiten. In de in voorbereiding zijnde planvorming wordt concreet uitgegaan van het realiseren van een betere looproute tussen het oude centrum van Voorburg, het station en de Binckhorst, het realiseren van een nieuw busstation onder het Prinses Marianneviaduct en een verbeterde indeling en organisatie van het parkeerterrein onder het viaduct van de A12 en de spoorlijn (Park & Ride). Het bestemmingsplan is op 25 april 2011 vastgesteld.

Bestemmingsplan St. Nicolaashof
Gemeente Edam-Volendam

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de zorgcentra St. Nicolaashof en 
Gouwzee te Volendam. De oorspronkelijke bebouwing van het zorgcentrum St. Nicolaashof voldeed voor een groot gedeelte niet meer aan de huidige gebruikseisen en is derhalve gesloopt. De sloop/nieuwbouw is voorts aangegerepen om tot een betere stedenbouwkundige inpassing van het centrum in zijn omgeving te komen. Het zorgcentrum de Gouwzee is alleen intern verbouwd.

Bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost / bestemmingsplan Binnenstad Centrum
Gemeente Alkmaar

Voor de binnenstad van Alkmaar zijn twee conserverende bestemmingsplannen opgesteld waarin de monumentale en karakteristieke kenmerken van beeldbepalende panden zijn vastgelegd. Ook andere cultuurhistorische aspecten zijn in het bestemmingsplan verankerd. Aan de hand van vastgesteld beleid en een inventarisatie buiten is voorts een regeling opgesteld voor detailhandel en horeca. Voordat het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd, is uitgebreid vooroverleg gevoerd met betrokken bewoners- en¬†winkeliersverenigingen en andere betrokken instanties. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Binnenstad Zuid en Oost” op 28 april 2011 vastgesteld. Het bestemmingsplan “Binnenstad Centrum” is op 1 november 2012 vastgesteld.

Bestemmingsplan Indische Buurt en Flevopark
Gemeente Amsterdam (Oost)

Doel van het bestemmingsplan voor de Indische Buurt en het Flevopark is voornamelijk het vastleggen van de bestaande situatie. Op onderdelen worden functiewijzigingen toegestaan. Tenslotte worden enkele vergunde en in voorbereiding zijnde bouwprojecten in het bestemmingsplan juridisch-planologisch vertaald. Naar aanleiding van de zienswijzen is het plan op een aantal punten aangepast en vastgesteld op 8 juni 2010. Van Riezen & Partners heeft het bestemmingsplan opgesteld en heeft geadviseerd over de beantwoording van zienswijzen.

Bestemmingsplan Boomgaard
Gemeente Hellevoetsluis

Op grond van het Structuurplan Hellevoetsluis 2010+ heeft de gemeente een gebied ten noorden van de Parnassialaan aangewezen, waar de ontwikkeling van een nieuw woongebied tot de mogelijkheden moet gaan behoren. Uitgangspunt is het bouwen van zogenaamde buurtschappen met in totaal 1.100 woningen in het groen. Groen en water bestrijkt ongeveer éénderde van het gebied. Van Riezen & Partners heeft het bestemmingsplan opgesteld, de benodigde milieukundige onderzoeken gecoordineerd en deelgenomen in de ambtelijke adviesgroep.

Bestemmingsplan Greenpark Aalsmeer (Aalsmeer)
Flora Holland / gemeente Aalsmeer

Om de positie van Aalsmeer en omgeving in de sierteelt te behouden en te versterken is het noodzakelijk om ruimte te scheppen voor bedrijven uit vrijwel de gehele keten van de bloemen- en plantenwereld. Het gebied rond de bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer zal de komende jaren daarom worden getransformeerd van een verouderd glastuinbouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark voor de bloemen- en plantensector (genaamd Green Park Aalsmeer). Het nieuwe bedrijvenpark krijgt een grootte van circa 125 hectare en is gelegen langs de om te leggen N201 en nabij de bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer en luchthaven Schiphol.

Inhaalslag bestemmingsplannen
Gemeente Amsterdam (Zuidoost)

Ons bureau heeft bij stadsdeel Amsterdam Zuidoost gewerkt aan de actualisatie van alle bestemmingsplannen in het stadsdeel. Inmiddels zijn alle bij de inhaalslag behorende bestemmingsplannen bijna of geheel onherroepelijk. Naast het maken van de bestemmingsplannen heeft Van Riezen & Partners de interne ambtelijke afstemming verzorgd, de bestuurlijke behandeling voorbereid en de beantwoording van inspraak en zienswijzen verzorgd. Ook is door ons bureau het benodigde milieutechnisch onderzoek aangestuurd.

Nes Noord, bestemmingsplan en diverse uitwerkingsplannen
Vliedlande VOF

In opdracht van Vliedlande VOF is in samenwerking met de gemeente Schagen een bestemmingsplan gemaakt voor de bouw van ruim 450 woningen en een orthopedagogisch zorgcentrum in de polder aan de oostzijde van de bebouwde kom van Schagen. Van Riezen & Partners heeft een deel van het milieukundig onderzoek aangestuurd en het plan tijdens de inspraakavond gepresenteerd.

Actualisatie bestemmingsplannen Nieuw West
Gemeente Amsterdam (Nieuw-West)

In opdracht van het stadsdeel Nieuw West heeft Van Riezen & Partners tot en met 2013 gewerkt aan de actualisatie van alle bestemmingsplannen binnen het stadsdeel. Naast het maken van de bestemmingsplannen heeft ons bureau tevens de stukken ten behoeve van de akoestische procedure Wet geluidhinder verzorgd.

Bestemmingsplan Willemsoord
Gemeente Den Helder

Door de bouw van een grote marinebasis aan de oostzijde van de stad is het monumentale Willemsoord als actieve werf in onbruik geraakt. Doel van de gemeente is om het gebied Willemsoord te ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van het stadshart van Den Helder door woningen en voorzieningen toe te voegen. Naast het bestemmingsplan heeft Van Riezen & Partners de MER beoordelingsnotitie opgesteld.

Uitwerkingsplan Oude Tolweg Zuid (bestemmingsplan Zuid-Es)
Gemeente Tynaarlo

Aan de Oude Tolweg Zuid in de gemeente Tynaarlo wordt ter afronding van de bebouwde kom van het dorp Zuidlaren een woonwijk gerealiseerd van 75 eengezinswoningen. De woningen worden gebouwd als vrijstaande en twee-onder- één-kap woningen. Tussen de woningen is er veel ruimte voor tuinen en openbaar groen. Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Bestemmingsplan Boechorst
Gemeente Noordwijk

Om te voorzien in de stijgende woningbehoefte heeft de gemeenteraad van Noordwijk besloten de locaties Boechorst en Offem-Zuid tot ontwikkeling te brengen. Het grootste deel van Boechorst (ca. 800 woningen) is in aanbouw en delen zijn al opgeleverd en bewoond. Het geldende bestemmingsplan met zijn globale, uit te werken bestemmingen is niet geschikt voor planologisch beheer van de gerealiseerde situatie. Van Riezen & Partners heeft een nieuw bestemmingsplan Boechorst opgesteld dat voorziet in een toegesneden beheerskader en een geactualiseerd toetsingskader voor de afronding van de wijk.

Bestemmingsplan Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer bestaat uit drie kernen, waarvan Kudelstaart er één is. De kern Kudelstaart en het omliggende agrarische buitengebied maken deel uit van de Zuider Legmeerpolder. Voor het gebied gelden 12 bestemmingsplannen en 4 uitwerkingsplannen. In opdracht van de gemeente Aalsmeer heeft Van Riezen & Partners in het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de bestaande woonwijken, drie woonwijken in ontwikkeling, het open agrarische gebied aan de westzijde van de kern en het glastuinbouwgebied aan de oostzijde.

Bestemmingsplan Neuzendijk (Ruinen)
Gemeente De Wolden

In het plangebied Neuzendijk te Ruinen is de planologische mogelijkheid gerealiseerd van 38 nieuwe woningen. Het uitgangspunt voor merendeel van de uit te geven kavels was particulier opdrachtgeverschap. De nieuwe bewoners worden ruime mogelijkheden gelaten om aan hun eigen woonwensen vorm te geven. Ook de vrijheid in bouwtempo (klein beginnen en langzaam doorgroeien) behoort tot de mogelijkheden. In het bestemmingsplan dat van Riezen & Partners heeft opgesteld zijn enkele richtlijnen vastgesteld die sturing aan de particuliere ontwikkelingen geven zodat de toekomstige nieuwbouw een wezenlijke bijdrage aan het onderscheidend karakter van Ruinen levert.

Diverse uitwerkingsplannen Weidevenne Kwadrant Europa
Gemeente Purmerend

In opdracht van de gemeente Purmerend is een aantal uitwerkingsplannen opgesteld voor een deel van het Kwadrant Europa in Weidevenne. Met de uitwerkingsplannen wordt een planologische regeling getroffen voor zowel grondgebonden eengezinswoningen, appartementen en zorgeenheden.

Uitwerkingsplan Dorpshaven (Aalsmeer)
Timpaan / Synchroon

In het plan Dorpshaven aan de N201 in Aalsmeer worden circa 300 woningen gebouwd. Van Riezen & Partners heeft in opdracht van de twee projectontwikkelaars een uitwerkingsplan opgesteld, dat de basis is voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Daarnaast heeft ons bureau geadviseerd over de uitgevoerde milieutechnische onderzoeken waaronder akoestisch onderzoek en luchtkwaliteit.

Bestemmingsplan Boulevard Noord
Gemeente Zandvoort

In opdracht van de gemeente Zandvoort is een conserverend bestemmingsplan opgesteld. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan was de ouderdom van het geldende bestemmingsplan en de verplichting op grond van de Wro om eens in de 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het plan voorziet tevens in een beperkte uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden voor paviljoens aan de boulevard.

Bestemmingsplan Westerpark Zuid
Gemeente Amsterdam (West)

Voor de Staatsliedenbuurt en Frederik Hendrikbuurt in Westerpark is door Van Riezen & Partners een bestemmingsplan gemaakt dat gericht is op beheer. Hierdoor zijn ruim 25 bestemmingsplannen vervangen door een nieuwe. Middels het bestemmingsplan is vastgesteld beleid vertaald en worden enkele bouwprojecten mogelijk gemaakt. Daarnaast biedt het bestemmingsplan enige flexibiliteit ten aanzien van niet-woonfuncties.

Bestemmingsplan Hofambacht
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Voor het landelijk gebied tussen het Noordzeekanaal en de A9 ter hoogte van Spaarndam is een overwegend conserverend bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan maakt enkele ontwikkelingen mogelijk zoals de uitbreiding van een golfbaan en de aanleg van een herdenkingsbos. Primaire aanleiding van het bestemmingsplan is de ouderdom van de geldende bestemmingsplannen (meer dan 10 jaar).

Bestemmingsplan Borneo Sporenburg en Rietlanden
Gemeente Amsterdam (Oost)

Voor dit deel van het Oostelijk Havengebied is een bestemmingsplan opgesteld waarin een regeling is opgenomen voor het toestaan van daktoegangen, dakterrassen en dakkamers. Aan de hand een bouwdossieronderzoek, veldwerk en een aantal criteria is bepaald waar dit wel en niet kan. Daarmee is enerzijds tegemoet gekomen aan de wens tot woninguitbreiding en anderzijds tot behoud van privacy en uitzicht.

Bestemmingsplan De Pijp
Gemeente Amsterdam (Zuid)

Voor de wijk de Pijp in voormalig stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is een conserverend bestemmingsplan opgesteld. Voorafgaand aan het bestemmingsplan is door Van Riezen & Partners een uitgebreide inventarisatie van bebouwing in de binnenterreinen uitgevoerd. Ons bureau heeft tevens de vereiste akoestische procedure begeleid.

Bestemmingsplan Vondelpark
Gemeente Amsterdam (Zuid)

Het Vondelpark is een van de bekenste stadsparken van Nederland. Voordit 19e eeuwse stadspark in het centrum van Amsterdam is door Van Riezen & Partners een conserverend bestemmingsplan opgesteld, waarin de monumentale waarden van het park zijn vastgelegd.

Bestemmingsplan De Baarsjes
Gemeente Amsterdam (West)

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Van Riezen & Partners het bestemmingsplan De Baarsjes opgesteld. Doel van het bestemmingsplan is het actualiseren van het bestemmingsplan uit 2006.

Naast het opstellen van de planregels, toelichting en verbeelding heeft Van Riezen & Partners ook de ambtelijke voorbereiding gedaan en de bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Hierbij is één van onze medewerkers op het kantoor van stadsdeel West gestationeerd om het bestemmingsplan te maken, het benodigde overleg te voeren, alle bestuurlijke stukken te schrijven en het bestuur te adviseren in overleggen en vergaderingen, participatie te organiseren en te leiden en reactienota’s op te stellen.

Analyse vergunningsvrij bouwen op werelderfgoederen
Landelijk – Diverse Gemeenten

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Van Riezen & Partners samen met bureau Land ID onderzoek gedaan naar de effecten van het vergunningsvrije bouwen op de universele waarden van alle werelderfgoederen in Nederland, zoals de molens bij Kinderdijk, de binnenstad van Amsterdam, polder de Beemster en de Waddenzee. Per werelderfgoed is inzichtelijk gemaakt welke beperkingen vanuit de monumentenwetgeving, beschermd stads- en dorpsgezicht en de status van het werelderfgoed gelden voor het vergunningsvrij bouwen.

Bestemmingsplan Boerenweteringgarage
Gemeente Amsterdam (Zuid)

In opdracht van de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) heeft Van Riezen & Partners het bestemmingsplan opgesteld, de benodigde milieukundige onderzoeken georganiseerd en aangestuurd en de risico analyse planschade uitgevoerd. Ook is de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure bij de Raad van State. Het project behelst de bouw van een parkeergarage met 600 parkeerplaatsen onder de Boerenwetering. Door de bouw van de parkeergarage kunnen in de Oude Pijp parkeerplaatsen op maaiveld worden opgeheven. Zo ontstaat er meer ruimte voor groenvoorzieningen, fietsers en voetgangers.