10 januari 2018

Hoogbouweffect rapportage

In Amsterdam geldt de beleidsnota ‘Hoogbouw in Amsterdam’. In de nota is het toetsingskader vastgelegd, waaruit kan worden afgeleid wanneer, voor een hoogbouwplan, advies van de gemeentelijke HER-commissie nodig is. Zolang een hoogbouwplan niet afwijkt van het toetsingskader uit de structuurvisie is geen formeel advies van de HER-commissie nodig. Alleen wanneer van het toetsingskader wordt afgeweken dient een onderdeel van de Hoogbouw Effectrapportage (HER), de zogenaamde “landschappelijke inpassing”, te worden opgesteld. In samenwerking met architecten en stedenbouwkundigen stelt Van Riezen & Partners hoogbouweffectrapportages op. Naast de stedenbouwkundige effecten worden ook de effecten op bezonning en schaduwwerking onderzocht en via een analyse de mogelijke hinder ten gevolge van wind in kaart gebracht.

Voorbeelden

In het onderstaande overzicht is een selectie weergegeven van hoogbouwprojecten waar ons bureau de rapportages heeft verzorgd.

Community Campus Holendrecht
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Voor het gebied ten westen van station Amsterdam Holendrecht wordt een herontwikkeling voorzien waarbij het bestaande kantoorcomplex Holendrecht Centre en parkeergarage aan de Paalbergweg 9 worden gesloopt en ter plaatse een campus met appartementen voor studenten en starters op de woningmarkt (jongeren, young professionals) en bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. Er worden 1.200 tot 1.650 woningen gebouwd en maximaal 10.000 m² bvo voorzieningen.

Westerpark West
Gemeente Amsterdam, stadsdeel West

De kantoorgebouwen aan de Haarlemmerweg 506-520 verliezen met het vertrek van de ING hun gebruiker. In het ontwerp voor de herontwikkeling wordt uitgegaan van het transformeren van bestaande gebouwen in de eerste ontwikkelfase, grotendeels sloop/nieuwbouw van de bebouwing in de tweede en derde fase. Het plan voorziet in de transformatie van de kantorenstrook van 55.000 m² bvo kantoren naar maximaal 775 woningen en 1.200 m² bvo kleinschalige niet-woonfuncties.

De Werf
Nautic Living; Amsterdam Noord

De Werf ligt op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Het gebied kenmerkt zich door een industriële uitstraling met een veelheid aan functies. Langzamerhand transformeert het gebied naar een plek om te wonen, werken, recreëren en genieten. Nautique Living biedt een leven midden in de stad, maar met de rust en ruimte van het IJ voor de deur. De Werf bestaat uit circa 545 vrije sector huurappartementen, inclusief bergingen, parkeerplaatsen en commerciële ruimten. Twee torens van 60 meter hoog en de toepassing van robuuste materialen kenmerken de bijzondere industriële architectuur.