9 november 2017

Planschade

Een nieuw bestemmingsplan of Wabo afwijkingsbesluit kan leiden tot planschade. Bepalend daarbij is wat op basis van het geldende bestemmingsplan al is toegestaan.

Aan de hand van een risicoanalyse kan worden ingeschat wat de kans op planschade is. Een dergelijke analyse kunnen wij voor u verzorgen. Daarbij worden de effecten van de nieuwe planologische situatie op ondermeer de bezonning, het verkeer, het uitzicht en de privacy van omliggende panden of de gebruiksmogelijkheden (milieuruimte) van omliggende bedrijven onderzocht. Het bepalen van de hoogte van een eventuele planschade-uitkering kan onder onze supervisie door een makelaar of taxateur worden onderzocht.

Doorgaans is het maken van een bezonningsstudie een vast onderdeel van de risicoanalyse. Daarin worden de verschillen in bezonning van de omgeving tussen de huidige en toekomstige planologische situatie in kaart gebracht en weergegeven in 2D en 3D diagrammen. Ons bureau beschikt over de software en de kennis om een dergelijke bezonningsstudie te maken.


Voorbeelden

In het onderstaande overzicht wordt het nut van regelgeving omtrend bezonningsstudie nader omschreven.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met ons bureau.

Bezonningsstudie
Standaard

Bij bezonning bij ruimtelijke plannen gaat het om voldoende zon op de gevel en om schaduwwerking. Nieuwbouw kan schaduw veroorzaken op de openbare ruimte of tuinen van omwonenden. Voorkomen moet worden dat de schaduw te veel toeneemt. Sommige functies hebben juist een goede bezonning nodig, zoals tuinen, terassen of speelplekken.

Beleid, wet- en regelgeving
Er is geen wet- en regelgeving voor bezonning. De meeste gemeenten hanteren de TNO-norm. Andere gemeenten hebben eigen beleid. Bezonningsdiagrammen geven inzicht in de bezonning van de gevels en (extra) schaduw op de omgeving.

[bron: www.infomil.nl]

Bezonningsstudie conform TNO normen
TNO-norm/gemeentelijk beleid

TNO kent een 'lichte' en een 'strenge' norm:

  • De 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam.
  • De 'strenge' TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. Noordgevels ontvangen immers - hoogbouw of niet - nooit direct zonlicht.

De gemeente Den Haag heeft beleid dat gebaseerd is op de TNO-norm. In afwijking van de lichte TNO-norm is in de Haagse norm de bezonning van gevels maatgevend, onafhankelijk van de plaats van de ramen.

[bron: www.infomil.nl]

Bezonningsstudie met diagrammen
Bezonningsdiagrammen

Bezonningsdiagrammen maken inzichtelijk of de bezonning van nieuwbouw op de gevel, tuin, terras, speelplek, et cetera. voldoende is. Ook geven deze diagrammen inzicht in toename van schaduw op de omgeving door de nieuwbouw. Met een 3d-model wordt de bestaande situatie vergeleken met de toekomstige situatie.  Hiervoor zijn er de volgende dagen van de 4 seizoenen maatgevend:

  • 22 december: de dag dat de zon het laagst staat;
  • 21 juni: de dag dat de zon het hoogst staat;
  • 21 maart: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 22 december en 21 juni in (zomertijd);
  • 23 september: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 21 juni en 22 december in (wintertijd).

De volgende tijdstippen worden meestal gehanteerd: 9.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur. Op 21 december is 18.00 uur niet relevant, omdat de zon dan al onder is. In juni is 20.00 uur ook relevant.

[bron: www.infomil.nl]

Bezonningsstudie 
Bestemmingsplan

Als een bestemmingsplan nieuwe bebouwing toestaat moet beoordeeld worden of deze bebouwing effect heeft op de omgeving. Dit kan met een bezonningsdiagram. Kijk hierbij naar de TNO-normen en de schaduwwerking op tuinen, terassen etc. De bruikbaarheid van deze plekken mag niet onaanvaardbaar afnemen. Ook bij de nieuwbouw zelf moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit betekent dat de nieuwe tuinen, terassen, speelplekken, openbare ruimte etc. voldoende zon moeten krijgen. In het bestemmingsplan kan door de wijze van bestemmen van de bouwmassa's en openbare ruimte voorkomen worden dat er onaanvaardbare schaduwwerking optreedt. Bijvoorbeeld door lagere bebouwing en zongericht verkavelen. Bevoegd gezag weegt af of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Als er een toename is van schaduw, kan het toch een wenselijke ontwikkeling zijn. Er vindt een afweging plaats tussen verschillende belangen.

[bron: www.infomil.nl]

Bezonningsstudie
Daglichttoetreding

Daglichttoetreding is wat anders dan bezonning. Bij bezonning gaat het om zonlicht in de tuin, openbare ruimte of op de gevel. Bij daglichttoetreding gaat het om daglicht in de woning. In het bouwbesluit staan eisen voor de daglichttoetreding in woningen. Bij nieuwe woningen wordt getoetst of het plan hieraan voldoet. Het bouwbesluit stelt geen eisen aan de daglichttoetreding bij naastgelegen woningen. In het bouwbesluit staat in artikel 3.11(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) dat een gebouw voldoende daglichttoetreding moet hebben. Per gebruiksfunctie gelden verschillende eisen.

[bron: www.infomil.nl]