15 januari 2024

Nadeelcompensatie

Een nieuwe planologische procedure (omgevingsplanwijziging of omgevingsvergunning) kan leiden tot planschade in de vorm van een waardevermindering van bestaand onroerend goed in de omgeving. Overeenkomstig artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht jo. Afdeling 15.1 Omgevingswet kan dit leiden tot een tegemoetkoming in de schade. Als onderdeel van de voorbereiding van het nieuwe ruimtelijke besluit kunnen wij voor u het risico op nadeelcompensatie in beeld brengen. Daarbij worden de effecten van de nieuwe planologische situatie op onder meer de bezonning, het verkeer, het uitzicht en de privacy van omliggende panden of de gebruiksmogelijkheden (milieuruimte) van omliggende bedrijven onderzocht. Het bepalen van de hoogte van een eventuele planschade-uitkering kan onder onze supervisie door een makelaar of taxateur worden onderzocht.

Doorgaans is het maken van een bezonningsstudie een vast onderdeel van de risicoanalyse. Daarin worden de verschillen in bezonning van de omgeving tussen de huidige en toekomstige planologische situatie in kaart gebracht en weergegeven in 2D en 3D diagrammen. Ons bureau beschikt over de software en de kennis om een dergelijke bezonningsstudie te maken. Zie ook Bezonning, uitzicht en privacy