20 september 2022

Over Ons

Van Riezen & Partners is gevestigd in Amsterdam en sinds 1989 werkzaam binnen de ruimtelijke ordening op het gehele terrein van beleid tot realisatie.

Het opstellen van ruimtelijke plannen en ruimtelijke onderbouwingen is bij Van Riezen & Partners de hoofdactiviteit van het bureau. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bestemmingsplan vervangen door het Omgevingsplan en bestaat nog steeds het instrument van de ‚Äėbuitenplanse afwijkingsprocedure‚Äô. Veel blijft gelijk en de planologie is niet ineens een ander vakgebied geworden, maar de nieuwe wet verandert ook een aantal zaken. Ook in deze nieuwe juridische werkelijkheid zijn wij graag uw adviseur en sparringspartner. Onze jarenlange ervaring en brede kennis van gebieds- en planontwikkeling is de basis, de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt worden daaraan naadloos toegevoegd. De focus ligt op instandhouding van de planologische procedures in de rechtsgang en vooral de realisatie van het te ontwikkelen project.

Voor de planologisch procedures zijn vaak tal van onderzoeken nodig: geluidhinder, externe veiligheid, ecologie, stikstof et cetera. Het zijn omgevingsaspecten die randvoorwaarden stellen aan de ontwikkeling en ze zijn bepalend zijn voor het slagen van de procedure. Op enkele na voeren wij de onderzoeken niet zelf uit. Vanwege verwevenheid van de onderzoeken met de door ons op te stellen ruimtelijke documenten nemen wij graag de coördinatie van de onderzoeken op ons. Daarbij putten wij uit ons grote netwerk van onderzoeksbureaus, of doen wij de afstemming met de partijen waarmee u vertrouwd bent.

In huis kunnen wij voor u bezonningstudies, windhinderstudies, risicoanalyses m.b.t. nadeelcompensatie (planschade), de Aanmeldnotitie MER en hoogbouweffectrapportages opstellen.

Naast het maken van plandocumenten en het begeleiden van projectprocedures verzorgt Van Riezen & Partners bij uiteenlopende projecten het projectmanagement. Van Riezen & Partners heeft ruime ervaring met en kennis van de procedurele-, inhoudelijke-, financi√ęle- en bestuurlijke aspecten van projecten. Een praktische en op resultaat gerichte aanpak staat daarbij altijd voorop.

Ons kantoor is gevestigd op de 3e etage van de Rembrandt Tower gelegen aan het Amstelplein 1 te Amsterdam.

Klik hier voor de route.