20 september 2022

Planschade

Een nieuw bestemmingsplan of Wabo afwijkingsbesluit kan leiden tot planschade. Bepalend daarbij is wat op basis van het geldende bestemmingsplan al is toegestaan.

Aan de hand van een risicoanalyse kan worden ingeschat wat de kans op planschade is. Een dergelijke analyse kunnen wij voor u verzorgen. Daarbij worden de effecten van de nieuwe planologische situatie op ondermeer de bezonning, het verkeer, het uitzicht en de privacy van omliggende panden of de gebruiksmogelijkheden (milieuruimte) van omliggende bedrijven onderzocht. Het bepalen van de hoogte van een eventuele planschade-uitkering kan onder onze supervisie door een makelaar of taxateur worden onderzocht.

Doorgaans is het maken van een bezonningsstudie een vast onderdeel van de risicoanalyse. Daarin worden de verschillen in bezonning van de omgeving tussen de huidige en toekomstige planologische situatie in kaart gebracht en weergegeven in 2D en 3D diagrammen. Ons bureau beschikt over de software en de kennis om een dergelijke bezonningsstudie te maken.