20 september 2022

Project management

Het aansturen van het proces in een complex ruimtelijke ordeningsproject vergt van de projectmanager naast leidinggevende kwaliteiten in onze visie ook de nodige inhoudelijke kennis. Ontbreekt deze inhoudelijke kennis dan kan de manager als verantwoordelijke voor het planproces onvoldoende inschatten welke gevolgen kunnen voortkomen uit de door de diverse vakinhoudelijke specialisten naar voren te brengen input. Onze projectmanagers beschikken over de benodigde inhoudelijke bagage en zijn mede daardoor in staat het planproces als geheel te overzien, te structureren en te sturen.

Het bewaken van met elkaar vast te stellen uitgangspunten vormt de basis voor de aansturing. Afwijken van een uitgangspunt kan gaandeweg noodzakelijk blijken maar gebeurt alleen als bewuste keuze waarbij de juiste partijen worden betrokken.

In de praktijk leidt onze werkwijze tot een kwalitatief goed planproces dat resulteert in goede plannen met tevreden partijen en opdrachtgevers.

Voorbeelden

In het onderstaande overzicht is een selectie weergegeven van projecten waar ons bureau het management heeft verzorgd.

De Nieuwe Kern
Gemeente Ouder-Amstel

De komende decennia is er groeiende behoefte aan woonruimte in en rond Amsterdam, voor mensen die hier komen studeren of werken. De gemeente Ouder-Amstel kan als onderdeel van de regio Amsterdam een deel van die behoefte opvangen. In Ouder-Amstel is er één gebied waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zonder dat dat ten koste gaat van groene buitengebieden zoals de Amstelscheg. Dit gebied ligt ten noorden van stadion de Amsterdam Arena en tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.

De Nieuwe Kern is het plan voor dit gebied voor een woonwijk circa 4.500 woningen. De ligging van het gebied heeft als voordeel dat nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van al aanwezige voorzieningen en infrastructuur. De winkelgebieden Amsterdamse Poort en de ArenAPoort liggen op korte afstand, evenals twee metrohaltes, twee treinstations en https://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/de-nieuwe-kernde snelweg A2.

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website: De-Nieuwe-Kern

Hoekenrode
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost

In opdracht van het stadsdeel is het projectmanagement verzorgd voor de herontwikkeling van het Hoekenrodeplein en het aangrenzende Nieuw Amsterdam Gebouw. Verbouwing van een kantoorpand tot multifunctioneel gebouw met horeca, dienstverlening en een hotel waarbij de aangrenzende openbare ruimte opnieuw moest worden ingericht in de stijl van de rest van de Amsterdamse Poort en het Arenagebied.

Ouderkerk Zuid
Gemeente Ouder-Amstel

Het project Ouderkerk Zuid ligt tussen de dorpskern van Ouderkerk en de A9 in. Van Riezen & Partners verzorgt sinds 2006 de projectleiding.

De Geuzenbaan
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Het project De Geuzenbaan behelst het uit het verkeer nemen van een stedelijke verbindingsweg om ruimte te maken voor in totaal ruim 900 woningen en de vernieuwing van het wijkwinkelcentrum Lambertus Zijlplein. Van Riezen & Partners heeft enkele jaren in opdracht van het stadsdeel de projectleiding verzorgd voor dit project en was op die wijze betrokken bij zowel de programmatische, stedenbouwkundige als architectonische planvorming. Op basis van een door Van Riezen & Partners opgesteld bestemmingsplan zijn uiteindelijk bouwvergunningen verleend. Het overgrote deel van de woningen en voorzieningen is gebouwd ende openbare ruimte is ingericht.

Kerkstraat
Gemeente Noordwijk

Voor de herontwikkeling van het winkelgebied rondom de Kerkstraat in Noordwijk Binnen heeft Van Riezen & Partners enkele jaren het projectmanagement verzorgd. Het heeft ertoe geleid dat stedenbouwkundige plannen zijn vervaardigd en vastgesteld, het benodigde onderzoek is uitgevoerd, samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten zijn gesloten met partijen en de herontwikkeling juridisch planologisch is geregeld. Inmiddels is de uitvoering van de plannen ter hand genomen.

Hemboog
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Door ProRail is gewerkt aan de bouw van de Hemboog, een spoorverbinding die zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen Schiphol en Zaandam. De boog ligt ter hoogte van station Sloterdijk. De zone langs het spoor is na voltooiing van de lijn heringericht als park. Ook is een aantal woningen voorzien van extra gevelisolatie vanwege de toename van het aantal sporen. Een en ander is in goed overleg met diverse betrokken partijen zoals ProRail tot stand gekomen. Van Riezen & Partners heeft dit project in opdracht van het stadsdeel geleid.

Morgenster / Herbouw Witte School
Gemeente Noordwijk

Het plangebied Morgenster bevindt zich centraal in Noordwijk. Naast het plangebied bevindt zich de Witte School, afgebrand in de zomer van 2000. De school is inmiddels in de oude, beeldbepalende stijl herbouwd en  feestelijk heropend. De financiering van de herbouw wordt gedragen door de ontwikkeling van Morgenster. In het plangebied Morgenster worden in totaal 107 eengezinswoningen, appartementen en een welzijnsgebouwgebouwd. De openbare bibliotheek blijft op de huidige plek behouden en wordt uitgebreid. In het gebouw van de bibliotheek wordt het nieuwe Jan Verwey Natuurcentrum geintegreerd. Van Riezen & Partners heeft dit project namens de gemeente geleid en was integraal verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige, financiele en juridische aspecten, het maatschappelijk en politieke draagvlak, vanaf de eerste start tot en met het bouwrijp maken.

De Werf (Amsterdam Noord)

Cordaan is vastgoedeigenaar van de 15 gebouwen op het terrein van 4 hectare en daarmee in totaal 11.500 m2 maatschappelijk vastgoed. Op de Werf wonen mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking, die afhankelijk zijn van intensieve en gespecialiseerde begeleiding en er wordt dagbesteding geboden voor deelnemers met een ernstige verstandelijke beperking of moeilijk verstaanbaar gedrag. Voorts is er een specialistische kinderopvang voor kinderen tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand, die niet terecht kunnen in reguliere dagverblijven. De teams van Cordaan Thuiszorg en Zorgeloos Thuis bedienen tenslotte vanaf De Werf zorg aan ruim 270 zelfstandig wonende ouderen in de omliggende buurten.

Cordaan werkt reeds een aantal jaren aan de herontwikkeling van het gebied en heeft daartoe haar visie op de zorg in relatie tot de buurt ontwikkeld: ‚Äúhet Buurtschap‚ÄĚ. Voor de gebiedsontwikkeling is een Stedenbouwkundig Masterplan vastgesteld, lopen verkenningen ten aanzien van de ontwikkelstrategie en moet het Ruimtelijk, Juridisch en Planologisch traject met de Gemeente Amsterdam worden opgestart. Het project omvat de volledige vernieuwing en verdubbeling van het zorgvastgoed en de toevoeging van een woonprogramma van circa 35.000 m2. Van Riezen & Partners is adviseur van Cordaan in het organiseren van het proces van gebiedsontwikkeling.