24 januari 2024

Quick-scan planologie

Met regelmaat wensen projectontwikkelaars in het kader van een grondpositie inzicht te verkrijgen in de planologische kansen en mogelijkheden van potentiële ontwikkellocaties. Dat gebeurt bij grondacquisitie (voorafgaand aan verwerving), de start van een planontwikkeling (om richting te geven aan het planproces) of wanneer overwogen wordt of een bestaande positie behouden dan wel afgestoten moet worden. Een planologisch quick scan biedt dan inzicht en geeft handvatten voor vervolgstappen. De quick scan bestaat normaliter uit:

  1. toets aan geldend bestemmingsplan, identificatie van de planologische afwijking naar aard en omvang;
  2. toets aan provinciale Omgevingsverordening;
  3. toets aan gemeentelijk, regionaal, provinciaal en rijksbeleid;
  4. verkenning van eventuele milieukundige belemmeringen en verkeer / parkeren;
  5. beschrijving van de mogelijke te volgen procedures inclusief planning op hoofdlijn.

Gezien de vertrouwelijkheid van informatie kunnen wij helaas geen voorbeelden publiceren.