9 november 2017

Ruimtelijke plannen

Tot 1 januari 2024 maakten wij bestemmingsplannen, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dat het Omgevingsplan geworden. Het is een nieuw terrein dat wordt betreden, waarin veel partijen hun weg nog zoeken. De planologische afweging is daarbij niet veranderd, de motivering van de te maken ruimtelijke keuzes blijft in de basis gelijk. De kennis en ervaring uit de afgelopen decennia blijven van waarde binnen het nieuwe stelsel. Het juridische document waarin geregeld wordt welke activiteiten op welke locatie ontplooid mogen worden is wel veranderd.

Omgevingsplan

Het digitale systeem waarin het Omgevingsplan werkt is één noviteit en de juridische opbouw en inhoud van het plan een andere. Een aspect dat een (fundamenteel) nieuwe invalshoek vergt is de mate waarin en de wijze waarop flexibiliteit kan worden geboden, onderzoeksverplichtingen kunnen worden doorgeschoven naar de fase van de omgevingsvergunning en kwalitatieve bepalingen in het plan kunnen worden opgenomen. De totstandkoming van de Omgevingswet geeft daar richting aan, maar jurisprudentie moet zich nog geheel ontwikkelen. Per project moet worden bepaald wat hierin wenselijk en haalbaar is. De juridische inbedding, de relatie met vergunningplichten en –aanvragen en de samenhang me de Bruidsschat maar ook de nieuwe flexibiliteits- en afwegingsbepalingen vormen nieuwe uitdagingen die wij graag met u aangaan.

TAM (tijdelijke alternatieve maatregel)

In verband met de onbekendheid van digitale systeem waarin het Omgevingsplan werkt en de wetenschap dat daarin de komende tijd zich nog problemen zullen voordoen heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om tijdelijk (vooralsnog: tot 1 januari 2025) een ruimtelijk plan op te stellen met gebruikmaking van de vertrouwde software en standaarden. Op die manier kan een zogenaamd ‘TAM-omgevingsplan’ wordt opgesteld in plaats van een omgevingsplanwijziging. Dat kunnen wij voor u doen met gebruikmaking van de plansoftware van Dezta en op basis van de IMRO-standaarden. Zo ontstaat een set regels en verbeelding, maar anders dan voorheen ontstaat op deze wijze een toevoeging aan het Omgevingsplan ‘tijdelijk deel’ van de gemeente.

Werkwijze

Met de opdrachtgever wordt verkend welke doelstellingen en uitgangspunten aan een ruimtelijk plan ten grondslag moeten liggen. In een aantal gevallen resulteert dit in een uitgangspuntennotitie voordat een eerste versie van het plan wordt gemaakt.

Naast het opstellen van plannen en aansturing van benodigde onderzoeken begeleidt en adviseert Van Riezen & Partners opdrachtgevers in de procedure, onder meer door betrokkenheid in de participatie, afstemming met andere bestuurlijke organen (provincie, waterschap) en de beantwoording van zienswijzen. Indien nodig ondersteunen en adviseren wij onze opdrachtgevers in het beroep bij de Raad van State. 

Voorbeelden

In het onderstaande overzicht is een selectie weergegeven van een aantal ruimtelijke plannen waar door ons bureau aan is gewerkt. Denk hierbij aan onder andere aan plantypes zoals een Beheersverordening, Bestemmingsplan, Exploitatieplan, Gerechtelijke uitspraak, Omgevingsvergunning, Structuurvisie, Uitwerkingsplan en/of Voorbereidingsbesluit.

Indien u de plannen wenst in te zien, kan dit veelal via de bijbehorende ruimtelijkeplannen link of via de gemeentelijke website.

Beheersverordening Kop West 2023
Gemeente Purmerend

Kop West nadert haar voltooiing. Het is daarom niet langer noodzakelijk zeer ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan in stand te houden. De ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Kop van West 2014’ en het uitwerkingsplan ‘Kop West, Bouwveld E – 2021’ kunnen zelfs leiden tot ongewenste ontwikkelingen in de zorgvuldig tot stand gekomen wijk. Daarom is besloten voor het gebied een beheersverordening op te stellen. De beheersverordening heeft betrekking op het gehele gebied waarvoor het bestemmingsplan ‘Kop van West 2014’ gold, uitgezonderd de percelen Neckerstraat 39 t/m 43.

klik hier om het plan via het omgevingsloket te bekijken.

Bestemmingsplan Van de Mortelstraat-Gooweg
Gemeente Noordwijk

Het voormalig hoofdkantoor van Zilveren Kruis aan de Van de Mortelstraat 4 te Noordwijk is in 2011 leeg komen te staan. Het Achmea-complex is daarna voor een deel als tijdelijke huisvesting voor de gemeente, een kinderdagverblijf, enkele studio’s en kantoren gebruikt. Momenteel biedt het gebouw tijdelijk huisvesting aan vluchtelingen. Gezien de beperkte courantheid van het kantorencomplex en wegens de leegstand van kantoren, ligt herontwikkeling van het complex voor de hand.

In opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance (onderdeel van Achmea) is door Groosman Architecten een herontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan behelst sloop van het kantoorgebouw om plaats te maken voor de nieuwbouw van maximaal 166 woonappartementen. Het parkeerterrein aan de overzijde van de Gooweg blijft beschikbaar om te voorzien in de parkeerbehoefte van de nieuwe woningen en het bestaande rotondegebouw. De villa Goohorst met adres Gooweg 51 en de geschakelde woningen Gooweg 41 en 43 blijven behouden. Ook het ‘rotondegebouw’ dat dienst deed als bedrijfskantine van Zilveren Kruis, blijft bestaan en wordt hergebruikt.

klik hier om het plan via het omgevingsloket te bekijken.

Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos
Gemeente Gooise-Meren

De golfbaan is op dit moment niet in gebruik en als gevolg daarvan is het gebied aan het verwilderen. Het multifunctionele gebouw (gebouw Waterfront) kent gedeeltelijke leegstand en acht zich beperkt in haar mogelijkheden. Het private beheer en onderhoud van de openbare oeverzone is niet op orde. Het vigerende bestemmingsplan is aan actualisatie toe en deze actualisatie kan een stimulans zijn om het gebied te vitaliseren. Binnen de grenzen van het voorliggende bestemmingsplan zullen ten behoeve van de levensvatbaarheid nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd.

Het betreft:
1. realisatie van een golfclubhuis incl. dienstwoning, terras en parkeerplaatsen
2. realisatie van een horecapaviljoen incl. terras in de strandzone
3. incidenteel gebruik van gronden voor golfsportevenementen
4. bestemmingsverruiming van het gebouw Waterfront.

klik hier om het plan via het omgevingsloket te bekijken.

Exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 – West
Gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer heeft sinds geruime tijd het beleid om gebieden grenzend aan de nieuwe N201 om te
vormen tot modern gemengd bedrijventerrein onder de naam Green Park. Voor diverse deelgebieden binnen
Green Park zijn hiertoe bestemmingsplannen vastgesteld. De gemeente wenst ook bedrijfsbestemmingen in
Deelgebied 2 West mogelijk te maken. Dat is voorzien in de Structuurvise Green Park Aalsmeer 2016.

De visie uit genoemde structuurvisie is vertaald in een ontwerp-bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer
deelgebied 2 – West’ waarin de plannen voor dit deelgebied planologisch en juridisch verder zijn uitgewerkt.
Voor het plangebied is onder meer aangegeven op welke gronden er mag worden gebouwd en welke gronden
bedoeld zijn voor openbare functies.

Bij het bestemmingsplan hoort een exploitatieplan omdat de grondexploitatiekosten niet geheel anderszins
verzekerd zijn.

klik hier om het plan via het omgevingsloket te bekijken.

Omgevingsvergunning Waterlandlaan 1-57
Gemeente Purmerend

Om een omgevingsvergunning online te kunnen publiceren moet het technisch correct worden gekoppeld en gevalideerd worden geleverd. Deze service bieden wij aan voor besluiten die door gemeenten op internet worden gepubliceerd.
Voorbeelden hiervan zijn de datasets voor de omgevingsvergunning zoals de Omgevingsvergunning Waterlandlaan voor de gemeente Purmerend.

klik hier om het plan via het omgevingsloket te bekijken.

Structuurvisie Ouder Amstel 2007
Gemeente Ouder-Amstel

Om een structuurvisie online te kunnen publiceren moet het technisch correct worden gekoppeld en gevalideerd worden geleverd. Deze service bieden wij aan voor besluiten die door gemeenten op internet worden gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn de datasets voor de structuurvisie zoals de Structuurvisie Ouder Amstel 2007 voor de gemeente Ouder-Amstel.


Uitwerkingsplan Middengebied Poort Saendelft
Gemeente Zaanstad

De nieuwbouwwijk Saendelft is één van de aandachtsgebieden in het programma MAAK.Zaanstad. Vanaf ongeveer 2000 werd aan weerszijden van het bebouwingslint Assendelft (de Dorpsstraat) de Vinex-wijk Saendelft ontwikkeld. Aan weerszijden van de tunnelbak onder het station werden twee grotere schijfvormige woongebouwen voorzien. Vanwege de destijds ongunstige economische omstandigheden kwam het bouwplan langere tijd nog niet van de grond en de gronden op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder liggen nog braak. De locatie werd in het bestemmingsplan uit 2013 daarom voorzien van een uitwerkingsplicht. Eigen Haard kocht dit terrein in 2015 en heeft nu een bouwplan voorbereid voor 84 huurappartementen en 185 m2 bvo commerciële ruimte. Van Riezen & Partners heeft daarvoor het uitwerkingsplan opgesteld.

klik hier om het besluit via omgevingsloket te bekijken.

Wijzigingsplan Food Center Amsterdam – 2e wijziging
Gemeente Amsterdam (West)

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 1 juni 2016 het bestemmingsplan Food Center Amsterdam
(2e Herstelbesluit) vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het terrein van het
Food Center Amsterdam (FCA) aan de Jan van Galenstraat mogelijk. De herontwikkeling van het gehele
terrein zal door het Consortium Marktkwartier worden uitgevoerd. Deze partij heeft in 2013 de Europese
aanbesteding gewonnen.

klik hier om het besluit via ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Voorbereidingsbesluit Datacenters
Gemeente Ouder-Amstel

Om een besluit online te kunnen publiceren moet het technisch correct worden gekoppeld en gevalideerd worden geleverd. Deze service bieden wij aan voor besluiten die door gemeenten op internet worden gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn de datasets voor de voorbereidingsbesluiten zoals het Voorbereidingsbesluit Datacenter voor de gemeente Ouder-Amstel.

klik hier om het besluit via ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.