20 september 2022

Wabo-afwijking

Voor projecten die niet binnen het geldende bestemmingsplan passen kan een procedure worden gevolgd die beschreven is in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bij deze procedure hoort een goede ruimtelijke onderbouwing waarin het project moet worden gemotiveerd. Daarbij moet inzicht worden gegeven in de toekomstige ontwikkeling, afwijkingen van het geldende bestemmingsplan, conclusies van de uitgevoerde milieuonderzoeken en de financiele en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Van Riezen & Partners heeft ruime ervaring met het maken van ruimtelijke onderbouwingen. Naast het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en aansturing van benodigde onderzoeken, begeleidt en adviseert Van Riezen & Partners opdrachtgevers in de procedure. Dit ondermeer door (concept)beantwoording van inspraakreacties, reacties van de vooroverlegpartners en de zienswijzen.

Voorbeelden

In het onderstaande overzicht is een selectie weergegeven van Wabo-afwijkingen waar door ons bureau aan is gewerkt.

Sophiaweg Zandvoort
Woningstichting De Key / Gemeente Zandvoort

In opdracht van Woningstichting De Key is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project Sophiaweg dat uitgaat van de bouw van 28 sociale huurwoningen en 22 eengezinswoningen. Naast de ruimtelijke onderbouwing heeft ons bureau in samenwerking met de gemeente de bestuurlijke besluitvorming alsmede de wegonttrekkingsprocedure voorbereid.

Blasiusstraat Amsterdam
Woningstichting Eigen Haard

De panden aan de Blasiusstraat 92 t/m 106 en 112 t/m 122 in Amsterdam Oost dateren uit de 19e eeuw. Er is een onderbouwing opgesteld waarmee 54 woningen (waaronder zorgwoningen), 3 bedrijfsruimten en 2 ruimtes met bergingen zijn mogelijk gemaakt.

Zeewaarts Keetberglaan (Velsen)
Woningbedrijf Velsen

De bestaande 13-laags flat met 144 appartementen aan de Keetberglaan is gesloopt en vervangen door drie nieuwe vrijstaande woongebouwen met in totaal 100 appartementen. Hierdoor is de relatie tussen Zeewijk en de achterliggende duinen versterkt. Van Riezen & Partners heeft vanaf een vroeg stadium geadviseerd over de planologische aspecten van het project en heeft vervolgens de ruimtelijke onderbouwing gemaakt en het milieutechnisch onderzoek aangestuurd.

Richterslaan Nieuwegein
Woningstichting Mitros

De woningen aan de Richterslaan 6-50 werden gebruikt als ouderenwoningen met een ontmoetingsruimte. De woningen voldeden niet meer aan de normen en eisen die gesteld worden aan ouderenwoningen van deze tijd. Het plan was om 48 appartementen en 24 zorgeenheden te bouwen voor senioren. Op eigen terrein werden circa 55 parkeerplaatsen gerealiseerd. Van Riezen & Partners heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Bastion Hotel Rijswijk
Bastion Hotels

Het Bastion hotel naast de A4 is op werkdagen vrijwel altijd volgeboekt, de bezetting is door de week over het algemeen maximaal. Uitbreiding van het hotel was daarom noodzakelijk. Na overleg met de gemeente en analyse van de mogelijkheden is een bouwplan voorbereid. Naast een uitbreiding van het bestaande gebouw voorzag het bouwplan ook in de uitbreiding van de parkeercapaciteit. Van Riezen & Partners heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de planologische procedure zoals beschreven in artikel 2.12 van de Wabo.

Begraafplaats Zorgvlied
Gemeente Amstelveen

Gelet op de groeiende vraag naar crematies in plaats van begravenissen was voor de bouw van een crematorium een planologische procedure gestart. Van Riezen & Partners heeft daartoe een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, het benodigde onderzoek georganiseerd en overleg gevoerd met de betrokken partijen en instanties, waaronder de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam.

Doctorshof (Haarlem)
Ymere

Een bouwplan voor de realisatie van 55 eengezinswoningen in Schalkwijk in Haarlem. Van Riezen & Partners heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en geadviseerd over de benodigde milieuonderzoeken.

Brugwoningen (Heemskerk)
Woon op Maat

Een appartementengebouw met 12 appartementen, een fietsenberging en een parkeerkelder op de hoek van de Jan Ligthartstraat en de Jan van Kuikweg in Heemskerk. Van Riezen & Partners heeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing gemaakt.

Elzenhage (Amsterdam)
Ontwikkelingscombinatie CZAN

Een plan voor minimaal 640 woningen (gestapeld en grondgebonden) en een school. Op basis van het Stedenbouwkundig Plan heeft Van Riezen & Partners een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Ook het hogere waardenbesluit Wet geluidhinder is door van Riezen & Partners voorbereid.

De Brede Hoed (Diemen)
Woningstichting Rochdale

De realisatie van een multifunctioneel gebouw in het centrum van Diemen. Het plan ging uit van circa 1.600 m sociale functies en voorzieningen op de begane grond, 33 woningen (waarvan ten minste 6 sociale huur en de rest koop) en een ondergrondse parkeergarage met 47 parkeerplaatsen. Er is uitgegaan van een gebouw bestaande uit vier, deels vijf bouwlagen. Van Riezen & Partners heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en geadviseerd over de benodigde milieuonderzoeken.

Marjoleinterrein
Stadsdeel Amsterdam Noord

Een project voor 69 grondgebonden eengezinswoningen, verdeeld over drie locaties binnen de wijk Banne-Zuid. Door het stadsdeel was een Stedenbouwkundig Plan vastgesteld. Op basis daarvan zijn bouwplannen uitgewerkt en is de planologische procedure gestart. Door Van Riezen & Partners is de ruimtelijke onderbouwing vervaardigd.

De Haaf (Bergen)
Heijmans Vastgoed Realisatie bv

In plaats van de bebouwing uit de jaren ’70, een plan voor drie kleinschalige woongebouwen met daarin 27 ruime koopappartementen. Parkeren gebeurt in halfverdiepte garages onder de gebouwen. Van Riezen & Partners heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en geadviseerd over de benodigde milieuonderzoeken.

Watering West (Wormerveer)
Woningcorporatie Parteon (2008)

Realisatie van 162 woningen in een wijk waarbinnen is gezocht naar een combinatie van traditionele woningen (eengezinswoningen en appartementen), groepswoningen en zorginfrastructuur. Voor de ontwikkeling zijn door Van Riezen & Partners wegens de fasering in het plan twee ruimtelijke onderbouwingen opgesteld.

Park & Ride station Raalte
NS Poort

Bij station Raalte is een Park & Ride-terrein voorzien van circa 65 parkeerplaatsen. In opdracht van NS Poort is door Van Riezen & Partners een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Tevens is door ons bureau het benodigde flora- en faunaonderzoek aangestuurd.

Seminarhotel Mariënheuvel Heemstede
BAM / Gemeente Heemstede

In opdracht van BAM heeft Van Riezen & Partners de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het transformeren van een voormalig zusterhuis naar een seminarhotel in combinatie met het uitbreiden van een bestaande parkeerplaats. In de ruimtelijke motivering is vooral de inpasbaarheid van de parkeervoorziening uitgebreid gemotiveerd en zijn de hiervoor benodigde onderzoeken aangestuurd en beoordeeld zodat deze volstaan voor de ruimtelijke procedure.

Project “Thuis aan de Zaan”, Bleekersstraat Zaandam
Rochdale en BAM Wonen / Gemeente Zaandam

Zaanwerf II CV, een samenwerkingsverband tussen Rochdale en BAM Wonen, ontwikkelt het oude binnenstedelijke fabrieksterrein aan de Zaan. Na de sloop van de oude fabriekspanden aan de Bleekersstraat worden hier 26 nieuwbouwwoningen gerealiseerd met bijbehorende parkeervoorzieningen op maaiveld, groen en andere openbare voorzieningen. Van Riezen & Partners heeft voor deze ontwikkeling de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en het benodigde milieukundige onderzoek aangestuurd en inhoudelijk beoordeeld.

Community Campus Holendrecht
Gemeente Amsterdam (Zuidoost)

In opdracht van Blauwhoed heeft Van Riezen & Partners de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van 1.500 appartementen voor studenten, jongeren en young professionals plus circa 10.000 m2 commerciële ruimte ten behoeve van de campus. Het woningbouwcomplex wordt gebouwd op de plek van een leegstand kantoorgebouw naast station Amsterdam Holendrecht. Naast het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing heeft Van Riezen & Partners de benodigde milieukundig onderzoek inclusief de Hoogbouweffectrapportage (HER) georganiseerd en begeleid en de risico analyse planschade opgesteld.