15 januari 2024

Windhinder

Bouwprojecten hebben invloed op het lokale windklimaat, vooral bij hogere gebouwen. Hier is sprake van verhoogde windsnelheden, waardoor het verblijf in de directe omgeving van deze gebouwen onaangenaam of zelfs gevaarlijk kan zijn. In Nederland bestaat geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar. TNO adviseert om bij een bouwhoogte vanaf 15 meter rekening te houden met windhindereffecten en om vanaf 30 meter hoogte een windstudie uit te voeren.

De windstudie die wij voor u kunnen uitvoeren is een quick scan, gebaseerd op Computational Fluid Dynamics (CFD) berekeningen met toepassing van Autodesk Forma. Voor de quick scan wordt aangesloten op de Nederlandse norm NEN8100:2006 ‚Äėwindhinder en windgevaar in de gebouwomgeving‚Äô. Deze geeft een indeling voor windhinder naar kwaliteitsklassen. Afhankelijk van het gebruiksdoel van de locatie wordt een bepaalde klasse gekarakteriseerd als goed, matig of slecht. Uit de quick scan kan worden afgeleid waar verhoogde windsnelheden op kunnen treden in de nabijheid van de nieuwbouw en een inschatting worden gemaakt van de aanvaardbaarheid daarvan.

De quick scan kunnen wij, afhankelijk van de stand van de planvorming, uitvoeren door de nieuwbouw als blokvormige volumes te modelleren of gedetailleerder op basis van het bouwplanontwerp dat al voorziet in gevelopbouw en rekening houdend met eventuele luifels en maaiveldinrichting.

Aanvullend kunnen variantberekeningen gemaakt worden, bijvoorbeeld om het effect van verbetermaatregelen te kunnen zien.

Voorbeelden

In het onderstaande overzicht is een selectie weergegeven van een aantal windhinder studies waar door ons bureau aan is gewerkt.

Ruychaverkwartier
Gemeente Amsterdam (Nieuw-West)

Het Ruychaverkwartier ligt ten zuidoosten van het Lambertus Zijlplein. Eigen Haard vervangt hier 6 bestaande blokken door nieuwbouw. Er komen goed ge√Įsoleerde woningen met in de gebouwen een lift. De gemeente vernieuwt de openbare ruimte en de straten rondom de nieuwbouw.

De stedenbouwkundige opzet blijft bij de vernieuwing vergelijkbaar met bestaand, maar de bouwhoogtes worden hoger en op de kop van de nieuwe Ruychaverflat komt een hoogteaccent van circa 45 meter hoogte. Omdat uit de quick scan de verwachting komt dat een ongunstig windklimaat wordt gerealiseerd, wordt door derden een nadere windstudie uitgevoerd om te onderzoeken op welke wijze een onaanvaardbaar windklimaat kan worden voorkomen.

Waal- en Dolfijnstraat
Gemeente Velsen

Het plangebied Waal- en Dolfijnstraat bevindt zich aan de zuidzijde van IJmuiden, grenzend aan het duingebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tevens grenst het plangebied aan het Stadspark, dat haaks daarop de hoofdverbinding vormt tussen de duinen en IJmuiden. In het plangebied Waal- en Dolfijnstraat staan aan weerszijden van het Stadspark 2 appartementencomplexen symmetrisch t.o.v. elkaar.

Het voornemen bestaat twee appartementengebouwen van deels 12 meter, deels 24 meter en deels 40 meter te realiseren. De ontwikkeling zal ruimte bieden aan maximaal 167 woningen en gemeenschappelijke voorzieningen. De doelgroep van deze woningen betreft starters en overige jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Tevens voorziet de beoogde ontwikkeling in parkeergelegenheid.

Papaverweg
Gemeente Amsterdam (Noord)

Op dit voormalige terrein van Groep Technische Installaties (GTI) staan enkele gebouwen met een bijzondere cultuurhistorische-, architectonische- en stedenbouwkundige betekenis. Woningcorporatie De Alliantie wil het perceel herontwikkelen met 171 sociale huurwoningen en ruimte voor extensieve bedrijvigheid. De waardevolle bebouwing blijft grotendeels behouden samen met de bestaande functies en langs de Ridderspoorweg en Papaverweg wordt de nieuwe bebouwing met voornamelijk de woningen gerealiseerd. Ruimte voor parkeren wordt gevonden op eigen terrein.

Voor de realisatie van het project zullen de twee gebouwen gesloopt worden om vervolgens de twee nieuwe panden te realiseren en de overige bestaande gebouwen te renoveren. De nieuwe gebouwen zullen een maximale bouwhoogte krijgen van circa 20, 23 en 30 meter.

Duivendrechtsekade
Gemeente Amsterdam (Oost)

Het projectgebied is gelegen in Amsterdam Oost en betreft een perceel waar de Weespertrekvaart, de Duivendrechtskade en de H.J.E. Wenckebachweg samenkomen. De projectlocatie maakt deel uit van het gebied Overamstel, dat wordt getransformeerd van een ’traditioneel’ werkgebied naar een gemengd grootstedelijk woon-werkgebied. Het gebied is volop in ontwikkeling. De bedrijfshuisvesting bestaat momenteel hoofdzakelijk uit laagbouw.

Het projectgebied betreft een voormalige vestiging van Wals Timmerwerken, een bedrijf in interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels. Het nieuwe bouwplan gaat uit van de sloop van bestaande gebouwen en nieuwbouw van 102 appartementen. Hier wordt het hoogteaccent van 7 bouwlagen op een sokkel van twee bouwlagen gerealiseerd. Omdat de nieuwe bebouwing tot 30 meter hoog wordt gerealiseerd is er een windhinderonderzoek uitgevoerd. Het windklimaat voor de nieuwe situatie is geanalyseerd en vergeleken met de bestaande situatie.